Regulamin Konkursu pod nazwą „The Woman in Me“

Włącz tryb ciemny Włącz tryb jasny

Regulamin Konkursu pod nazwą „The Woman in Me“

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1.

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu „The Woman in Me“ (dalej: „Konkurs”) są redaktorzy strony Internetowej https://britneyspears.pl/ – Julia Radzięta, Miłosz Warakomski, Kacper Traczyk. Kontakt z Organizatorem możliwy poprzez e-mail: kontakt(at)britneyspears.pl 
 2. Fundatorem nagród jest Grupa Wydawnicza Foksal, ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa („Fundator”).
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  
 4. Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 888)
 5. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj Nagrody i sposób jej uzyskania przez Uczestników.

 

§ 2.

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 31.10.2023 r. o godz. 12:00 i zakończy się w dniu 07.11.2023 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w §5 ust. 2 Regulaminu, należy nadsyłać do: dnia 04.11.2023 r. do godziny 23:59.

§ 3.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), która:

 1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 4. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram, 
 5. odpowie na pytanie konkursowe, o którym mowa w §5 ust. 2 Regulaminu

 

§ 5.

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzony na profilu Organizatora prowadzonym w serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/britneyspearspl/ (dalej: „Profil”).
 2. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Do którego teledysku Britney Spears najchętniej wracasz? Odpowiedź uzasadnij“ (dalej: „Praca”). Odpowiedzi należy udzielić w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym w Profilu Organizatora. W chwili spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w Regulaminie Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie”).
 3. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Organizator dokona oceny Prac, biorąc pod uwagę ich kreatywność, a także zgodność z zadaniem konkursowym, i wyłoni 6 zwycięskich prac (dalej: „Zwycięzcy”), które zostaną wyróżnione nagrodą (dalej: „Nagroda”).
 5. Zwycięzcy konkursu ogłoszeni zostaną najpóźniej do dnia 14.11.2023 r. do godziny 23:59 na Profilu oraz zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu Instagram.
 6. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości w portalu Instagram, w przeciągu 3 dni od otrzymania wiadomości o wygranej informacje niezbędne w celu wydania Nagrody. Niezachowanie wskazanego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

§ 6.

Nagrody

 1. Organizator wyłoni 6 zwycięzców, którzy otrzymają jako nagrodę egzemplarz książki „Kobieta, którą jestem” Wydawnictwa W.A.B.
 2. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.
 3. Nagrodę wysyła Fundator kurierem lub listem w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania od Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę.
 4. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. 
 5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych przez Uczestnika, uniemożliwiającą dostarczenie Nagrody albo powiadomienia o wygranej oraz za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.

 

§ 7.

 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy: nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie; działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram; tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; naruszają regulamin serwisu Instagram; użyli w Pracy słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu Instagram.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia Nagród przez właściwych operatorów, w tym firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
 4. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania, odwołania, zmiany zasad Konkursu lub formy interpretacji zgłoszonych Prac. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

 

§ 8.

Prawa własności intelektualnej do Prac

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy.

 

§  9.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt(at)britneyspears.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt(at)britneyspears.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, Fundator.

 

§ 10.

Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt(at)britneyspears.pl podając w tytule wiadomości „Konkurs The Woman in Me – reklamacja”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna, co nie pozbawia Uczestników prawa do dochodzenia swoich roszczeń w inny, przewidziany prawem, sposób.

 

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu pod adresem: https://britneyspears.pl/regulamin-konkursu/
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: kontakt(at)britneyspears.pl 
 3. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.