Regulamin Konkursu pod nazwą „Impreza Oops I Did It Again“

Włącz tryb ciemny Włącz tryb jasny

Regulamin Konkursu pod nazwą „Zlot Fanów“

(dalej: „Regulamin”)

§ 1.

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Impreza Oops I Did It Again“ (dalej: „Konkurs”) są redaktorzy strony Internetowej https://britneyspears.pl/ – Julia Radzięta, Miłosz Warakomski, Kacper Traczyk. Kontakt z Organizatorem możliwy poprzez e-mail: kontakt(at)britneyspears.pl
 2. Realizatorem nagrody, o której mowa w §6 ust. 1 Regulaminu, jest klub DIVA CLUB, znajdujący się w pod adresem: ul. Sławkowska 6, 31-014, Kraków, Polska.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 4. Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 888)
 5. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj Nagrody i sposób jej uzyskania przez Uczestników.

§ 2.

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 22.05.2024 r. o godz. 22:00 czasu polskiego i zakończy się w dniu 24.05.2024 r. o godzinie 22:00 czasu polskiego (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w §5 ust. 2 Regulaminu, należy nadsyłać do: dnia 24.05.2024 r. do godziny 22:00 czasu polskiego.

§ 3.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), która:

 1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
 4. odpowie na pytanie konkursowe, o którym mowa w §5 ust. 2 Regulaminu

§ 5.

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzony na profilu Organizatora prowadzonym w serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/britneyspearspl/ (dalej: „Profil”).
 2. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest twój ulubiony występ z ery “Oops!… I Did It Again”? Odpowiedź uzasadnij.“ (dalej: „Praca”). Odpowiedzi należy udzielić w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym w Profilu Organizatora. W chwili spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w Regulaminie Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie”).
 3. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Organizator dokona oceny Prac, biorąc pod uwagę ich kreatywność, a także zgodność z zadaniem konkursowym, i wyłoni 5 zwycięskich prac (dalej: „Zwycięzcy”), które zostaną wyróżnione nagrodą (dalej: „Nagroda”).
 5. Zwycięzcy konkursu ogłoszeni zostaną najpóźniej do dnia 24.05.2024 r. do godziny 23:59 czasu polskiego na Profilu oraz zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu Instagram.
 6. Do dnia 25.05.24 r. do godziny 16:00 czasu polskiego zwycięzcy zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości w portalu Instagram, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody. Niezachowanie wskazanego terminu, podanie nieprawidłowych danych, o których mowa powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 6.

Nagrody

 1. Organizator wyłoni 5 zwycięzców, którzy otrzymają jako nagrodę możliwość darmowego wejścia do klubu DIVA CLUB, znajdującego się w pod adresem: ul. Sławkowska 6, 31-014 Kraków, Polska, podczas imprezy odbywającej się dn. 25.05.2024 r. roku od godz. 22.00.
 2. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.
 3. Nagrodę realizuje klub DIVA CLUB.
 4. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody.
 5. Organizatorowi oraz Realizatorowi nagrody przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych przez Uczestnika, uniemożliwiającą dostarczenie Nagrody albo powiadomienia o wygranej oraz za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.

§ 7.

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy: nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie; działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram; tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; naruszają regulamin serwisu Instagram; użyli w Pracy słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu Instagram.
 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania, odwołania, zmiany zasad Konkursu lub formy interpretacji zgłoszonych Prac. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

§ 8.

Prawa własności intelektualnej do Prac

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy.

§  9.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt(at)britneyspears.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt(at)britneyspears.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, klub DIVA CLUB jako realizator nagrody.

§ 10.

Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt(at)britneyspears.pl podając w tytule wiadomości „Konkurs Impreza Oops I Did Again – reklamacja”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna, co nie pozbawia Uczestników prawa do dochodzenia swoich roszczeń w inny, przewidziany prawem, sposób.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu pod adresem: https://britneyspears.pl/regulamin-konkursu-3/
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: kontakt(at)britneyspears.pl
 3. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.